Limbažu Galvenās Bibliotēkas Bērnu literatūras centrs

APSTIPRINĀTI

 

ar Limbažu novada domes

 

25.02.2016. sēdes lēmumu

 

(protokols Nr.5, 8.§)

LIMBAŽU GALVENĀS BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

I Vispārīgie noteikumi

 

1. Šie noteikumi nosaka Limbažu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldības) iestādes - Limbažu Galvenās bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) un tās struktūrvienību (Parka ielā 23 un Dārza ielā 24, Limbažos, Limbažu novadā) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.

 

2. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas normatīvie akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

 

3. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Limbažu novada dome (turpmāk - Dome).

 

4. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.

 

II Bibliotēkas lietotāji

 

5. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.

 

6. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu.

 

7. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un viena no vecāku vai personu, kas tos aizstāj rakstveida piekrišanu.

 

8. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

 

9. Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte.

 

10. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu Bibliotēkas lietotāja kartē.

 

11. Reģistrējoties bibliotēkas Bērnu literatūras centrā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un vecākam vai personai, kas to aizstāj ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu.

 

12. Bibliotēkas lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai.

 

13. Bibliotēkas lietotāja karte jāuzrāda ikreiz ierodoties Bibliotēkā un izmantojot jebkuru Bibliotēkas pakalpojumu.

 

14. Atstājot Bibliotēkas telpas, karte tiek atgriezta lietotājam atpakaļ, tā glabājas pie Bibliotēkas lietotāja.

 

15. Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu un sedzot kartes atjaunošanas izmaksas, kas norādītas Bibliotēkas maksas pakalpojumos.

 

16. Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.

 

III Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība

 

17. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

 

18. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:

 

18.1. bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā;

 

18.2. individuāla lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu;

 

18.3. bezmaksas apmācības un radošās darbnīcas iedzīvotāju grupām, kuras plāno un piedāvā Bibliotēka;

 

18.4. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

 

18.5. bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi.

 

19. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu pielikumā.

 

20. Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Dome.

 

21. Bibliotēkas Bērnu literatūras centrā pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem maksas pakalpojumi netiek piemēroti, bet tiek noteikts pakalpojumu limits sekojošiem pakalpojumiem - vienā reizē ne vairāk kā:

 

21.1. melnbalta kopēšana - 10 lapas;

 

21.2. melnbaltā izdruka no interneta - 5 lapas;

 

21.3. krāsainā izdruka no interneta - 3 lapas.

 

22. Gadījumos, kad skolēniem nepieciešami materiāli mācību nolūkiem, vienojoties ar bibliotekāru, 21. punktā noteiktais paklpojumu limits var tikt palielināts.

 

23. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. To iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji, bet ne ilgāk kā 1 gadu. Par izdevumu nodošanas termiņu neievērošanu iekasē kavējuma naudu, kuras apjomu nosaka Bibliotēka un apstiprina Limbažu novada dome.

 

24. Lietotājiem, kuri nav noteiktajā termiņā nodevuši viņiem izsniegtos izdevumus, par katru nokavēto dienu jāmaksā kavējuma nauda - 0,01 EUR par katru iespieddarbu, kompaktdisku, audio/video ierakstu. Kavējuma nauda par laikā nenodotiem izdevumiem, kas izsniegti uzziņu izdevumu nakts abonementā - 0,71 EUR par katra izdevuma nokavēto dienu. Līdz kavējuma naudas nomaksāšanai lietotājam iespieddarbus un citus materiālus uz mājām neizsniedz.

 

25. Bibliotēkas Bērnu literatūras centrā pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem, kuri nav noteiktajā termiņā nodevuši viņiem izsniegtos izdevumus, kavējuma nauda netiek iekasēta. Pārējie lietotāji saskaņā ar 24. punktu, norēķinās par kavējumu Limbažu Galvenās bibliotēkas Klientu apkalpošanas centrā Parka ielā 23, Limbažos.

 

26. Bibliotēkas izsniegto grāmatu un žurnālu lietošanas termiņš ir 14 dienas, kompaktdiskiem, audio/video ierakstiem – 7 dienas. Izsniegšanas termiņu var noteikt garāku, vienojoties ar bibliotekāru.

 

27. Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 iespieddarbus vai citus dokumentus. Pirmoreiz reģistrējoties par bibliotēkas lietotāju, vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 5 izdevumus. No jaunieguvumiem lietotājs vienlaikus var saņemt 3 izdevumus.

 

28. Bibliotēkas Bērnu literatūras centrā dokumentus izsniedz lasītājiem, kuriem nav parādsaistības attiecībā pret bibliotēku.

 

29. Lietotājs nedrīkst izņemt no Bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes, pieslēgties Bibliotēkas elektrības avotiem (bez saskaņošanas ar bibliotekāru), bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai.

 

30. Starpbibliotēku abonementa kārtā saņemtās grāmatas un citus dokumentus lietotājiem līdznešanai neizsniedz, tos drīkst izmantot tikai uz vietas Bibliotēkā.

 

IV Bibliotēkas lietotāju tiesības

 

31. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu:

 

31.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;

 

31.2. bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;

 

31.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;

 

31.4. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav;

 

31.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;

 

31.6. piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā un bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā.

 

32. Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi funkcionāli traucējumi, kas liedz apmeklēt Bibliotēku, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā Limbažu pilsētā.

 

33. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus.

 

34. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas direktoram.

 

V Bibliotēkas lietotāju pienākumi

 

35. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.

 

36. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.

 

37. Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot bibliotekāram.

 

38. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

 

39. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā.

 

40. Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumus vai samaksāt kavējuma naudu Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā kārtībā un apmērā.

 

41. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem.

 

42. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad viņam jāatlīdzina to vērtība naudā, atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām.

 

43. Iespēja lietotājiem divas reizes gadā nodot termiņā nenodotos iespieddarbus bez kavējuma naudas maksājuma:

 

43.1. Līgo laikā no 21. jūnija līdz 30. jūnijam,

 

43.2. Ziemassvētku laikā no 21. decembra līdz 31. decembrim.

 

44. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam. Sarunām var izmantot īpašas šim nolūkam atvēlētas telpas. Pārtikas produktu lietošanai izmantot norādīto vietu.

 

45. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām.

 

46. Ja lietotājs pārkāpj Limbažu novada sabiedriskās kārtības noteikumus, tad bibliotēkas darbinieks ir tiesīgs ziņot pašvaldības policijai, vienlaicīgi iesniedzot rakstveida iesniegumu par radušos situāciju.

 

47. Par bibliotēkas darba traucēšanu un civiltiesisko kaitējumu, kuru Bibliotēkas mantai un krājumam nodarījuši nepilngadīgie ir atbildīgi viņu vecāki vai personas, kas tos aizstāj.

 

VI Noslēguma noteikumi

 

48. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas Limbažu novada domes sēdē.

 

49. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Limbažu Galvenās bibliotēkas lietošanas noteikumi, kas apstiprināti ar Limbažu novada domes 29.05.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr. 8, 61.§).

 

Pielikums

 

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Limbažu Galvenajā bibliotēkā

Ziņu saņemšanai e-pastā piesakies šeit

Gudriba no gramatas

Gudrība no grāmatas

Jo dzejas un dziesmas nav tīšām atrodamas, tās atrod tevi pašas, kad tām iepatīkas. Un tev cits nekas neatliek, kā uzmeklēt vietu, kur tām būtu vieglāk tevi atrast…

"Vinnijs Pūks" - autors Alans Aleksandrs Milns (1882-1956)